Blog & Nieuws

Vormfiscaal helpt u met fiscaal advies over

Schenken aandelen werk-BV – eerst de holding splitsen

Bij een bedrijfsopvolging is vaak het doel de onderneming over te dragen aan de volgende generatie. Als er sprake is van een holdingstructuur, dan bezit de holding de aandelen in de werkmaatschappij, ofwel de werk-BV. In deze werk-BV bevindt zich de onderneming.
Via een verkoop, het schenken van aandelen of een combinatie van beide kunnen de aandelen in de werk-BV bij de volgende generatie terecht komen. Maar, het rechtstreeks schenken van aandelen in de werk-BV door de holding leidt tot belastingheffing. Dit nadeel moet en kan ook worden voorkomen! Via een tussenstap kan de schenking alsnog fiscaal gunstig plaatsvinden. Hoe werkt dat bij een holdingstructuur?

Twee belangrijke fiscale faciliteiten bij bedrijfsopvolging

Allereerst nog even kort samengevat de twee belangrijke faciliteiten bij het schenken van aandelen (zie ook mijn eerdere blogs):

1. Doorschuiffaciliteit in de inkomstenbelasting
Bij het voldoen aan de voorwaarden vindt er geen heffing in box 2 plaats in de inkomstenbelasting. De belastingclaim wordt doorgeschoven.

2. Bedrijfsopvolgingsregeling in de schenkbelasting (-en erfbelasting)
Bij het voldoen aan de voorwaarden vindt er geen heffing van schenkbelasting plaats. Het betreft een voorwaardelijke vrijstelling. Pas bij het voldoen aan de voorwaarden, waaronder het vijf jaar voortzetten van de onderneming (voortzettingseis), is er definitief geen schenkbelasting verschuldigd.

Belangrijk verschil tussen faciliteit inkomstenbelasting en schenkbelasting

Bij het schenken van aandelen in de werk-BV  door de holding (= indirecte schenking) is er een belangrijk verschil tussen de faciliteit in de inkomstenbelasting en die in de schenkbelasting:

GEEN doorschuiffaciliteit in inkomstenbelasting
De wetgever wil enkel de overdracht van direct door een natuurlijk persoon gehouden aandelen faciliteren. Dus de doorschuiffaciliteit is wel van toepassing als de aandeelhouder/ natuurlijk persoon zijn in privé gehouden aandelen in de holding zou schenken!

WEL de bedrijfsopvolgingsregeling in de schenkbelasting
De wetgever heeft expliciet goedgekeurd dat bij het schenken van aandelen in de werk-BV door de holding wel de faciliteit in de schenkbelasting van toepassing kan zijn.
Dit verschil met de inkomstenbelasting heeft in de literatuur al tot veel commentaar geleid.  

Juridische splitsing bij bedrijfsopvolging

STAPPENPLAN DOORSCHUIFFACILITEIT + BEDRIJFSOPVOLGINGSREGELING

Om toch zowel de doorschuiffaciliteit in de inkomstenbelasting als de bedrijfsopvolgingsregeling in de schenkbelasting te kunnen verkrijgen, moeten de volgende stappen worden gezet.

SITUATIE A – 100% SCHENKEN AANDELEN


STAP 1 – Splitsing holding

De holding van de schenker bezit in veel gevallen naast de aandelen in de werk-BV ook onroerend goed, beleggingen en/of liquiditeiten. Schenking van alle aandelen in de holding betekent enerzijds het voldoen aan de voorwaarden voor een belastingvrije schenking. Anderzijds gaan dan ook het pand, beleggingen en liquiditeiten over naar de bedrijfsopvolger. En dat is meestal niet wenselijk.

Via een juridische afsplitsing kunnen de aandelen in de werk-BV worden afgesplitst naar een nieuwe holding. Na de juridische splitsing bezit de schenker dan 2 holdings.
Holding OUD
De holding bezit bijvoorbeeld het onroerend goed, beleggingen en de liquiditeiten. Deze holding wil de schenker zelf behouden en zorgt voor een prettige oude dag.
Holding NIEUW
Deze afgesplitste holding houdt de aandelen in de werk-BV.

STAP 2 – schenking 100% aandelen werk-BV

Na deze splitsing kan de schenker de direct in holding NIEUW (met de werk-BV) gehouden aandelen vanuit privé fiscaal gunstig schenken. Hij voldoet dan aan de voorwaarden van zowel de doorschuiffaciliteit in de inkomstenbelasting als de bedrijfsopvolgingsregeling in de schenkbelasting. Uitgangspunt daarbij is dat dan ook aan alle andere voorwaarden van beide faciliteiten wordt voldaan.

In onderstaande figuur zijn de verschillende stappen weergegeven:
1. Vader heeft een holding met een werk-BV;

2. Vader splitst de aandelen in de werk-BV af naar holding NIEUW;

3. Vader schenkt de aandelen in de afgesplitste holding NIEUW met de werk-BV.

Kritiek bij schenken aandelen holding NIEUW: de bezitstermijn

In de literatuur wordt soms de vraag gesteld of bij het schenken van de aandelen in holding Nieuw wel wordt voldaan aan de bezitstermijn. Immers, de aandelen van de werk-BV worden op basis van de consolidatiegedachte toegerekend aan de holding. Maar, de holding bestaat als gevolg van de splitsing nog maar net en dus geen 5 jaar. Strikt genomen zou niet aan de bezitstermijn zijn voldaan. In de praktijk blijkt dat de belastingdienst hier verschillend mee om gaat.

Een alternatief zou zijn hetgeen bij de schenker moet achterblijven af te splitsen naar holding NIEUW. Holding OUD behoudt dan enkel de aandelen in werk-BV. Dan wordt wel voldaan aan de bezitstermijn, er vanuit gaande dat holding OUD de aandelen in werk-BV al langer dan vijf jaar in bezit heeft.

SITUATIE B – DEEL SCHENKEN AANDELEN + DEEL VERKOOP

Niet altijd is het wenselijk dat alle aandelen in de werk-BV via schenking fiscaal gunstig bij de toekomstige generatie terecht komen. Denkbaar is ook dat de schenker een deel wil schenken en een deel in de toekomst wenst te verkopen, waarvoor hij/zij liquide middelen ontvangt om prettig van te kunnen leven. Om dit te realiseren zijn vergelijkbare stappen nodig als hiervoor vermeld:

In onderstaand figuur zijn de volgende stappen weergegeven:
1. Ook hier is de uitgangssituatie dat vader een holding met een werk-BV heeft;

2. Vader splitst het te schenken deel af naar holding NIEUW;

3. Vader schenkt de aandelen in holding NIEUW met het deel in de werk-BV;

4. Vader behoudt het andere deel in de werk-BV via holding OUD.


Een toekomstige verkoop van de resterende 30% van de aandelen zal vanwege de deelnemingsvrijstelling onbelast zijn voor de vennootschapsbelasting.

Afsluiting

Door een juridische splitsing is een onbelaste schenking van aandelen in een werk-BV te realiseren voor zowel de inkomstenbelasting als de schenkbelasting. Uiteraard moet ook aan alle andere voorwaarden van beide faciliteiten zijn voldaan. Het is raadzaam om de voorgenomen schenking vooraf af te stemmen met de belastingdienst, om zo geen risico te lopen.

Wilt u meer weten over het schenken van aandelen en/of de juridische splitsing neem dan  vrijblijvend contact op: info@vormfiscaal.nl of telefoon 076 – 82 00 331 / 06 – 282 04 607.Overzicht fiscale behandeling coronamaatregelen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

Is de ontvangen coronasteun fiscaal belast of vrijgesteld? Lees hierover meer in het door de belastingdienst opgestelde overzicht: overzicht-fiscale-behandeling-coronamaatregelen-ib-winst-en-vpb.

Omzetten eenmanszaak in B.V. (de geruisloze inbreng)

Bij goede resultaten of een toenemend risico kan het gewenst zijn om uw eenmanszaak om te zetten in een B.V. Kan dit zonder directe belastingheffing? Ja, dat kan met behulp van de zogenoemde geruisloze inbreng in de inkomstenbelasting.

Redenen omzetten in B.V.

In veel gevallen kiest men voor het omzetten van een eenmanszaak in de B.V. vanuit:

Juridisch oogpunt
De aansprakelijkheid / het risico wordt in de B.V. beperkt door de scheiding tussen privé en zakelijk vermogen.
Maar, bij het in privé borg staan voor een lening van de B.V. of bij onbehoorlijk bestuur in een faillissement kan men alsnog in privé aansprakelijk worden gesteld.

Fiscaal oogpunt
De B.V. kent per saldo een lager gecombineerd belastingtarief. Dit betekent eerst het vennootschapsbelastingtarief over de winst van de B.V. en vervolgens over de netto-winst het tarief in box 2 in de inkomstenbelasting.
Voor een ondernemer met een B.V. geldt bij een vennootschapsbelastingtarief van 15% (= tot een winst van 395.000) een gecombineerd tarief van 37,87% . In de inkomstenbelasting geldt voor een ondernemer met een eenmanszaak of V.O.F. daarentegen een tarief van maximaal 43,9% (na MKB-winstvrijstelling).
Als het vennootschapsbelastingtarief overigens 25,8% is (bij een winst van meer dan 395.000), bedraagt het gecombineerde tarief 45,76%.

Bedenk wel dat de B.V. aan de dga (directeur-grootaandeelhouder) een gebruikelijk loon moet uitkeren. Hierdoor zal de vergelijking tussen de tarieven iets genuanceerder worden.

Commercieel oogpunt
In sommige branches wordt de voorkeur gegeven aan zaken doen met een B.V. in plaats van een eenmanszaak.

Voor-en nadelen B.V.

Voordelen

AansprakelijkheidSterke beperking van de aansprakelijkheid door scheiding tussen privévermogen en ondernemingsvermogen.
TariefHet tarief in de vennootschapsbelasting is 15% tot een winst van € 395.000 en 25,8% boven een winst van € 395.000. Over de niet uitgekeerde winsten zit nog wel een aanmerkelijk-belangclaim in box 2 in de inkomstenbelasting (26,9%).
FlexibiliteitToekomstige participatie of bedrijfsopvolging kan flexibeler plaatsvinden via de B.V. (bij voorkeur via een holdingstructuur).
ContinuïteitBij overlijden van de ondernemer-aandeelhouder blijft de B.V. en daarmee ‘de onderneming’ in stand en kan zelfstandig blijven voortbestaan. Uiteraard dient er wel een geschikte voortzetter/bedrijfsopvolger te zijn.

Nadelen

OndernemingsfaciliteitenIn de B.V. kan geen beroep worden gedaan op de ondernemingsfaciliteiten zoals de zelfstandigenaftrek en de mkb-winstvrijstelling.
KostenDe B.V. leidt tot oprichtingskosten en in veel gevallen tot hogere jaarlijkse (accountants)kosten.
Gebruikelijk loonOndanks het lage tarief in de vennootschapsbelasting dient in de B.V. wel een gebruikelijk loon te worden gehanteerd dat is belast tegen het progressieve tarief.
Omzetten eenmanszaak

Geruisloze inbreng

Bij een geruisloze inbreng wordt de onderneming geacht niet te zijn gestaakt. De B.V. treedt fiscaal in de plaats van de inbrengende ondernemer. De B.V. zet de boekwaarden voort. Er vindt in de inkomstenbelasting geen afrekening plaats over de stakingswinst. De stakingswinst bestaat uit: de stille reserves/meerwaarden, goodwill, fiscale reserves en de desinvesteringsbijtelling. De fiscale claim hierover wordt doorgeschoven en blijft zo behouden voor de toekomst. Er is dus geen sprake van afstel van belastingheffing, maar van uitstel!

Enkele voorwaarden geruisloze inbreng

Om van de geruisloze inbreng gebruik te kunnen maken, gelden diverse voorwaarden zoals:

Inbreng onderneming
Er dient een inbreng van een materiële onderneming plaats te vinden, bijvoorbeeld een eenmanszaak, maatschap of vennootschap onder firma (of een aandeel daarin). De enkele inbreng van bijvoorbeeld een pand is geen onderneming.

Voortzetting van de onderneming
In de wet is geen expliciete termijn opgenomen over de voortzetting van de onderneming. Maar, als de inbreng is opgezet om de onderneming direct na inbreng over te dragen of te liquideren, vindt de faciliteit van de geruisloze inbreng niet plaats (tenzij de dooroverdracht aan de werk-B.V.).

Geen vervreemding van de aandelen binnen drie jaar
Vervreemding van de aandelen in de vennootschap binnen drie jaar na de inbreng betekent terugname van de faciliteit. Hierbij is wel een tegenbewijsregeling van toepassing.

Terugwerkende kracht

De overgang van de inkomstenbelasting naar de vennootschapsbelasting kan met terugwerkende kracht plaatsvinden tot het begin van het boekjaar, meestal 1 januari. De ondernemer die zijn eenmanszaak inbrengt, moet dan een intentieverklaring opstellen (voorovereenkomst genoemd als meerdere personen inbrengen, zoals bij een V.O.F.). Binnen negen maanden na 1 januari moet deze zijn gesloten en aangetekend verstuurd naar de belastingdienst (met een geleide formulier) (vóór 1 oktober).
Bij een ruisende inbreng met terugwerkende kracht tot 1 januari moet een en ander vóór 1 april zijn geregeld.

Verzoek geruisloze inbreng

Het mogen toepassen van de faciliteit van de geruisloze inbreng gaat op verzoek. Het is raadzaam om voorafgaand aan het passeren van de oprichtingsakte de goedkeuring te hebben ontvangen van de belastingdienst.

Geruisloos versus ruisend

Inbreng in de B.V. kan zowel ruisend als geruisloos plaatsvinden.
Bij ruisende inbreng vindt er in beginsel directe afrekening plaats. Maar, de te belasten stakingswinst kan onder voorwaarden worden omgezet in een stakingswinstlijfrente, zodat er per saldo geen directe belastingheffing plaatsvindt. Toch kan de geruisloze inbreng in diverse gevallen de voorkeur verdienen, zoals:

Overstijgen stakingswinstlijfrente
Als de stakingswinst te hoog is, waardoor de stakingswinstlijfrente bij een ruisende inbreng onvoldoende toereikend is. De geruisloze inbreng verdient dan de voorkeur. Er vindt dan geen directe belastingheffing plaats, ook al is de stakingswinst aanzienlijk.

Flexibiliteit
Een ruisende inbreng leidt in veel gevallen tot een stakingslijfrenteverplichting (voorziening) op de balans. Bij bijvoorbeeld een toekomstige schenking, overdracht aan een derde-partij of een herstructurering kan deze verplichting de B.V. in de weg zitten en de flexibiliteit ontnemen. Ondanks dat de stakingswinst onder het maximum blijft van de stakingswinstlijfrente kan door de beperking van de flexibiliteit de geruisloze inbreng toch de voorkeur verdienen.

Bezitstermijn bedrijfsopvolgingsregeling
De bedrijfsopvolgingsregeling in de schenk-en erfbelasting kent een bezitstermijn. Dit betekent dat de schenker minimaal 5 jaar of de erflater minimaal 1 jaar de onderneming moet hebben gedreven. Maar, bij een ruisende inbreng gaat de tot dan toe opgebouwde bezitstermijn van de ondernemer verloren. Dit in tegenstelling tot de geruisloze inbreng. Dus als op korte termijn een bedrijfsopvolging gaat spelen kan een ruisende inbreng nadelig uitpakken en geniet de geruisloze inbreng de voorkeur.

Holdingstructuur

In veel gevallen wordt bij een inbreng in de B.V. niet één B.V. opgericht maar een holding met (minimaal) één werk-B.V. De geruisloze inbreng vindt dan plaats op het niveau van de holding. Na de inbreng ‘zakt’ de operationele onderneming uit (dooroverdracht) naar de werk-B.V. Deze dooroverdracht vindt niet plaats met de faciliteit van de geruisloze inbreng. Immers, dit is een faciliteit in de inkomstenbelasting en de dooroverdracht vindt plaats tussen twee B.V.’s (holding en werk-B.V.). Hiervoor gelden de regels van de vennootschapsbelasting. Uiteraard is het gewenst dat de de dooroverdracht ook zonder belastingheffing plaatsvindt. Om dit te realiseren kan een beroep worden gedaan op diverse faciliteiten in de vennootschapsbelasting, zoals: de bedrijfsfusie, de fiscale eenheid of via de juridische splitsing.

Naast de fiscale aspecten spelen bij een geruisloze inbreng ook financiële en juridische aspecten een rol. De ondernemer ervaart een inbreng vaak als een intensief traject. Maar als het eenmaal is opgezet, staat er een goede structuur waar de ondernemer lange tijd profijt van kan hebben!

Wilt u meer weten over de geruisloze inbreng van uw onderneming in een B.V. neem dan  vrijblijvend contact op met VormFiscaal, telefoon: 076 – 82 00 331 / 06 – 282 04 607 of e-mail: bart@vormfiscaal.nl

Vormfiscaal Belastingadvies